Thursday, November 7, 2013

Bioloogiatunnis rakke tegemas (8.a, GAG)

Tunni eesmärgiks oli tutvustada õpilastele raku ehitust ja talitlust ning taime- ja loomaraku erinevusi.

Selle teema vastu huvi äratamine PowerPoint esitluse ja õpetaja jutuga oleks äärmiselt raske. Tulemuseks oleks üks tõeliselt igav kuulan-kirjutan  tund. Seepärast said õpilased koduseks ülesandeks võtta kaasa kastaneid, makarone, lõnga jm kribu-krabu.

Tunnis pidid õpilased koos pinginaabriga kaasavõetud materjalide ja raamatu abil tegema taime- ja loomaraku mudeli ning üksteisele ära seletama, mida mingi makaron või lõngajupp selles mudelis tähistab, milleks on rakus vajalik ja kuidas taime ja loomarakk omavahel erinevad. Selgitused tuli filmida ja saata õpetajale.

Algselt oli plaanitud tund viia läbi iPadidega, kuid siis selgus, et peaaegu igal õpilasel on olemas videot salvestav telefon. Vaja läks vaid ühte iPadi.

Lubasin õpilastel soovi korral  minna klassist välja koridori või raamatukokku, kuna muidu poleks suures häälterühmas heli eristatav olnud. 

Tunni lõpptulemus oli suurepärane, kuna absoluutselt kõik õpilased võtsid osa, olid terve tunni mõttega asja juures ja igava istumistunni asemel olid õpilased aktiivses tegevuses. Ainus probleem oli selles, et videote saatmine õpetajale ebaõnnestus. Paljudel juhtudel oli fail saatmiseks liiga suur. Osadel õpilastel aitas, see kui nad kodus video arvutisse tõmbasid. Osadel õpilastel jäi ka siis fail liiga suureks.

Tiina Naissoo

Näited:

Monday, September 30, 2013

iPADidega metsas

Käisime   3. b klassiga  2. koolipäeval  Aegviidus  õuesõppetunnis, kaasas  iPadid ja toeks loodusainete õpetajast lapsevanem .
Kohe  metsaretke  alguses  täitsid  lapsed  ilmavaatluse töölehe, määrasid temperatuuri ja  tuule  suuna, mida  hiljem  telefonide  abil kontrolliti. IPADilt  uuriti  Eesti kaarti, et  näha, kus  Aegviidu  asub.
Üheks  metsatunni  osaks  oli leitud  seente pildistamine, seente  rühmitamine: kukeseen, pilvik, riisikas, puravik,  mürgised  ja muud  seened ning nende  määramine  IPADi  Seenemääraja abil.
Seeni  korjati  2 erinevas  paigas. Esimene kord oli ülesanne 10 minutiga  korjata    ja koguda  korvi võimalikult  palju  erinevaid  seeni. Lapsed  töötasid  4 kaupa  rühmades. Seejärel  liikusime  lõkkeplatsile. Seal  korjasime   seeni lisaks. Iga  rühm koostas  oma korjatud  seentest näituse. Üks  rühma  liige  iseloomustas  seeni, teine  filmis video.
Videos  selgitati, milliseid  seeni  oli kõige  rohkem, mida uut teada  said?
Järgmisel päeval  joonistati  kunstitunnis paberile  pilt   metsaretkest . Tunnis  pildistasid lapsed iPadiga kaaslaste  joonistus töid. Seejärel kasutati  klassis valminud  fotosid  ja  metsas   tehtud  fotosid  kollaaži  kujundamiseks ipadi  api PIC COLLAGE abil. Paaristöödena  kujundati kollaažid, kuhu  lisati tekste ja   templeid. Valmisid  lustakad  tööd,  mis  salvestati iPadi.

Külliki Kivistik

Monday, September 23, 2013

Tahvelarvutite kasutamisest õpiabi tundides

Tarvastu Gümnaasiumi õpiabi õpetaja Evi Vilu jagab kogemusi erinevate rakenduste kasutamisest õpiabi tundides:
"Olen õpiabi (eelnevalt parandusõppe) õpetaja olnud alates 1998. aastast. Õpiabi tundides tuleb tegeleda psüühiliste protsesside arendamisega. Need on taju, mälu, mõtlemine, üldmotoorika, peenmotoorika, tähelepanu ja rütmika.Samuti tuleb tegelda sõnavara rikastamise, kõne ja loogilise mõtlemise arendamisega. Suur tähtsus on õpiraskustega laste enesehinnangu tõstmisel.
Nüüd kasutame Tarvastu Gümnaasiumis õpiabi tundides nende protsesside arendamiseks abivahendina ka iPADe. Järgnevalt mõned mõtted erinevate rakenduste kasutamiseks.

MagneticABC  - Väga hea kasutada sõnade ladumiseks1. klassis. Arendab häälimisoskust, motoorikat. Laps ei pea kartma, et teised näevad, kui valesti läheb.Õpetaja juhendab kõiki individuaalselt. Saab laduda üht sõna mitu korda, et kinnistuks.

Doodle Buddy – Kirjutamiseks. Hea harjutada tähtede kirjutamist, tähtede seostamist teiste tähtedega, aga ka etteütluseks harjutamiseks. Saab harjutada raskemaid sõnu, aga ka seda, kuidas tähti või sõnu parandada.

I Books – Saab tööd teha valitud raamatuga.Võimalik on lugeda, lauseid või lõike alla joonida või värvida. Aga on ka võimalus mängida nn “peidetud sõnade mängu”, kus tekstist tuleb leida uusi sõnu, mis on peidetud teiste sõnade sisse või moodustuvad nad ühe sõna lõppu ja teise algust liites.See töö nõuab lapselt väga tähelepanelikku lugemist.

Kids Math – Hea mäng üleminekuga liitmise ja lahutamise harjutamiseks 20-ne piires. Näidatakse ära piltlikult, kuidas arvutada. Õpiraskusega lapsel väga hea tajuda, kuidas liitmine või lahutamine käib.

AUM Addition – Liitmise harjutamiseks 20-ne piires. Arendab tähelepanu. Saab seada piiri, kui kaua mängib. Distsiplineerib last.

Math Dots – Lahutamise harjutamiseks.Nõuab peastarvutamise oskust, mälu, tähelepanu,arendab motoorikat.Valida on 3 raskusastet ja arvuvald on 100-ni.

Innerfox – Arvuvald on küll ainult 10-ni, kuid sobib ka 4. klassi õpilastele, sest nõuab erilist tähelepanu ja kontsentratsioonivõimet. Saab seada piiir, missuguse punktiarvuni mängitakse.

King of Math – Mitmekülgsete ülesannetega, arendab mõtlemist, loogikat, tähelepanu ja mälu.

Arithmetic – Sisaldab liitmist, lahutamist, korrutamist ja jagamist. Aitab arendada tähelepanu. Laps peab jälgima, mis tehtemärk on ja reageerima.Vale vastuse puhul tuleb uuesti arvutada.

Hungry Fish – Nõuab tähelepanu ja oskust osadest tervik moodustada.Vaja ka mõtlemise kiirust.

Toads Tables – Korrutamine. Rõõmus mäng, kuid kui õpilane paneb vastused suvaliselt, arvutamata, tuleb jälle otsast alustada. Sobib rohkem 3. klassi lõpus ja 4. klassis.

Kids Puzzle – Arendab loogikat, mõtlemist. Võimalus valida raskusastet. Hiljem saab pildi järgi jutustada või juttu kirjutada.

Skill 15 – Hea loogika ja mõtlemise arendamiseks.

Jigsaw – Pusled tüdrukutele. Saab valida raskusastet. Arendab loogikat.

Santa Escape – Põnev end proovile panna. Arendab loogikat ja mõtlemist. Läheb järjest keerukamaks, kuid on köitev ülesanne.

StickerSudoku – Loogikat, tähelepanu ja mõtlemist arendav mäng.

+Bubbles – Arendab mõtlemise kiirust, on keskendumist nõudev mäng.

See on üks osa rakendustest, mida olen oma tundides kasutanud. Nad aitavad luua hea meeleolu, panevad lapsed õhinaga tööle ja nad ei märkagi, et on midagi jälle juurde õppinud."

Tuesday, September 3, 2013

IKT konverents "IKT koolis täna ja homme"

27. ja 28. augustil toimus Gustav Adolfi Gümnaasiumis konverents "IKT koolis täna ja homme", mille teine päev oli pühendatud iPADidele. Oma kogemust jagasid viis kooli ning kohal oli ka Neil Emery Inglismaalt.Päev lõppes praktiliste töötubadega, kus räägiti iPADide kasutamisest algklassides, animatsiooni tegemisest ja QR koodidest.
Ettekanded:
Pildid konverentsist:

Friday, June 14, 2013

Geograafia kordamine õppeaasta lõpul (GAG)

IV veerandi lõpul kasutas Tiina Naissoo õpilastega palju iPADe, et võtta kokku kooliaasta. Järgnevalt lühike kokkuvõte tundidest:

1. 7. klass, maakera tihedalt ja hõredalt asustatud piirkonnad
Tunni teemaks oli rääkida maakera tihedalt ja hõredalt asustatud piirkondadest. Iga õpilane valis ühe maailma riigi ja uuris, millised piirkonnad selles riigis on tihedalt asustatud ja millised mitte. Samuti üritati aru saada, miks see nii on. Lisaks iPADidele oli klassis ka wifi-seade, mis võimaldas kõigil õpilastel minna internetti. Infot otsiti Safariga. Üldiselt said õpilased iPADidega väga hästi hakkama. Õpetaja pidi õpetama kopeerimist Wikipediast. Kokkuvõte riigist tehti kasutades Morfo Booth appi. Morfo Booth võimaldab võtta kellegi portree ning panna see rääkima. Õpilased valisid oma riigist lähtuvalt ühe olulise esindaja (poliitik, kultuuritegelane, sportlane jne). Internetist otsiti riigi esindaja portree ning pandi see rääkima. Näiteks tegelane ütles, et tema on selle riigi peaminister ja tema riigis on tihedalt asustatud see piirkond sellepärast, et... Tekst pidi olema tihe, sest salvestada saab kuni 30 sekundit.Tunnis sai palju nalja ja õpetaja sõnul läks nalja peale natuke liiga palju aega.

2. 7. ja 8. klass, loodusõpetuse kordamine
Kordamiseks sobib igas aines väga hästi QR koodide aardejaht. Aardejahi saab lihtsalt luua Classtools.net keskkonnas http://www.classtools.net/QR/. Juhend:
Aardejahi tegemiseks on vaja välja mõelda ülesanded või küsimused õpilastele ning QR koodid välja printida. Koodid kleepis õpetaja koolimajas seintele. Õpetaja ütles õpilastele, kus koodid ligikaudselt asuvad. Näiteks ülesanne on kolmanda korruse koridoris pingi taga. Aardejaht toimus rühmades ja tegelikult piisas ainult kolmest-neljast iPADist, sest QR koodi lugejad on olemas ka paljudes nutitelefonides, mis õpilastel olemas on.  Küsimustele vastamiseks võib QR koodide kõrvale üles riputada ka lisamaterjale ning nutitelefonide abil saab otsida infot internetist. Tagasiside õpilastelt oli väga positiivne ning õpetaja sõnul sobib aasta lõppu fantastiliselt.

3. 8. klass, geograafia
Gustav Adolfi Gümnaasiumi lähendal on Schnelli tiik. Õpetaja Tiina Naissoo tegi tiigi äärest 10 pilti ja jagas neid Facebooki kaudu õpilastega. Õpilased tõmbasid pildid iPADidesse. Lisaks iPADidele jagas õpetaja õpilastele orienteerumiskaardid. Õpilaste ülesanne oli leida kohad, mis olid piltidel ning märkida need kaardile. Kaardile märgiti ka ilmakaar.

4. 9. klass, geograafia
Õpilaste ülesandeks oli koostada BookCreatoriga raamat ühest Euroopa riigist. Ette olid antud kavapunktid, mis peaks raamatus olema. Probleemiks oli see, et näiteks Wikipediast teksti kopeerides ei saanud lahti linkidest. Lahenduseks oli vajalik tekst ümber trükkida. Kiiremad jõudsid raamatut illustreerida Morfo Booth'i ja Puppet Pal HD'ga. Morfo Booth'is näiteks tutvustasid riigipead ennast või riiki. PuppetPal võimaldas teha oluliste sündmuste kohta näidendi. Aega kulus kaks tundi ja raamatud päris valmis ei saanud. Õpetaja idee oli raamatud hiljem Edmodo keskkonda laadida, et neid oleks võimalik mugavalt vaadata.

5. 8. klass, taimede tundimine
Õpetaja Tiina Naissoo läks õpilastega parki ning tuvustas neile seal kasvavaid taimi. Järgmises tunnis oli õpilaste ülesanne leida need samad taimed pargist üles ning teha neist pildid. Õpetaja näitas taimede nimed MS PowerPointi abil ekraanile, õpilased tegid nimedest pildi ja läksid parki taimi otsima. Iga õpilane otsis taimi individuaalselt, aga koonduti rühmadesse ning otsimine algas. Üksteist abistati ning info otsimiseks kasutati ka nutiseadmeid. Lõpuks valmis raamat taimedest ja õpetaja jäi tulemustega rahule.

Thursday, June 13, 2013

Animatsioon kunstiõpetuse tunnis (GAG)

Uues põhikooli riiklikus õppekavas on kunstiõpetusse sisse toodud ka animatsiooni teema. Kunstiõpetaja Marju Liidja on animatsiooni teinud oma õpilastega juba varem, kuid sel aastal tõime prooviks sisse iPADid. Kasutasime iMotion HD appi http://applekoolis.blogspot.com/2013/02/imotion-hd-api-kasutamine.html. Õpilased said api kasutamisega väga hästi hakkama. Animatsioone tegid 7. klassid ning igas klassis oli mõnel rühmal olemas ka oma iPAD. Enamus kasutas kooli omasid. Sellega seoses tuli ette ka probleeme. Nimelt ei saanud õpilased ühe tunniga animatsioone valmis. Järgmises tunnis oli oluline, et nad saaksid jätakata sama iPADiga, kuid võis juhtuda, et see oli mõne teise klassi käsutuses. Hea oleks olnud see, kui iga tunni lõpus oleks valmis klipid arvutisse tõmmanud. Õpetaja Marju Liidja sõnul peaks ka rohkem rääkima piltide vahetumise kiirusest ja piltide arvust, et sisu tuleks paremini välja.

Näited:


Monday, May 13, 2013

Programmeerimine iPADidega 2 (GAG)

5. klassiga tegime teise programmeerimise tunni iPADidega. Seekord oli apiks Cargo-Bot, mis on programmeeritud iPADi peal. Tegelikult on tegemist mänguga, kus on erinevad tasemed ning tuleb ehitada näite järgi torn. Tornide ehitamiseks on palju erinevaid võimalusi ning punkte on lahendamisel võimalik saada kuni kolm. Kõige rohkem antakse puntke siis, kui ülesanne lahendatakse väheste käskudega.

Tunni alguses vaatasime ära appi tutvustava video. Siis leppisime kokku, millisest mängust alustame. Alguses nuputasid õpilased individuaalselt lahendusi välja. Siis näidati oma lahendust pinginaabrile ning lõpuks toimus töö neljastes gruppides, kus kõik tutvustasid oma lahendusi. Et asi mängulisem oleks, siis said grupid punkte olenevalt sellest, kui palju tärne kõige parem lahendaja grupist sai. Kõige rohkem punkte saanud lahendused näidati ka klassi ees teistele ette.

Juhendid ja materjalid: http://progeipad.weebly.com/carg-bot.html
Tuesday, May 7, 2013

QR koodidest

Eelmises postituses kirjeldas TERA toredad QR koodide jahti. See on kindlasti suurepärane võimalus panna õpilased liikuma ja õppima üheaegselt. Sama teemat jätkates natuke ka GAGi tegemistest seoses QR koodidega.

Sellel õppeaastal tutvustas Birgy Lorenz Pelgulinna Gümnaasiumist projekti "Tark sein ja raamat" http://tarkraamat.blogspot.com/. Selle projekti käigus olid õpilased loonud ajaveebi, kus nad kirjeldasid erinevaid raamatuid ning kirjutasid, miks neid lugeda võiks. Iga postituse kohta loodi QR kood, mis kleebiti raamatusse. Teised õpilased said enne lugemist uurida, kas nad tahaks seda raamatut lugeda. Mulle meeldis see projekt ja Birgy kutsus ka GAGi selles osalema. Sellel kevadel kirjutasid GAGi õpilased artikleid juurde ning koodid kleepisime raamatukogu riiulitele ja seintele. Nüüd saavad kõik, kellel on nutitelefon või tahvelarvuti, raamatute kohta rohkem infot. Lisandus hulk artikleid noorsoo kirjanduse kohta.Ideid, mida teha veel QR koodidega: http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/2013/04/qr-koodide-kasutamine-oppetoos.html

Millist QR koodi lugejat valida: http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/2013/02/parim-qr-koodi-lugeja.html

Millist QR koodi loojat valida: http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/2013/01/milline-on-koige-parem-qr-generaator.html

Monday, April 22, 2013

QR-koodi jaht

Oleme TERA-s teinud mitu QR-koodi jahti, millest on saanud osa võtta kõik algklasside õpilased. Esimese korraldasime matemaatikanädala raames. Esmalt tegi õpetaja www.goqr.me lehel valmis matemaatiliste ülesannetega QR-koodid, printis need välja ja paigutas mööda koolimaja laiali. Õpilased tegutsesid meeskondades, 2-3liikmelise võistkonna peale oli kasutada üks iPad, mille abil QR-koodid sisse skänniti (kasutades QR Reader appi). Ülesande vastus kirjutati paberile. Iga ülesande juures oli ka kirjas, kuhu on järgmiseks vaja minna. Lastele pakkus selline jaht suurt rõõmu ja põnevust.
Teisel korral proovisime sarnast jahti emakeelenädalal. Seekord peitsime QR-koodidesse pool vanasõnast. Vanasõnade esimesed pooled olid paberil, seega oli vaja sisse skännitud teine pool õige alguse taha kirjutada. Õpilased tegutsesid taaskord paarides või kolmikutes.QR-koodidega annab edukalt korraldada ka matkamängu väljaspool koolimaja, sest koodide lugemiseks pole internetiühendust vaja. 
Antud kogemused kinnitasid õnneks ka seda, et kui teha õpilastega kokkulepe, et iPad käes ei jookse, siis sellest peetakse enamasti viisakalt kinni. Õnneks jõudsid kõik iPadid tervetena tagasi ning üritusi pildistades ei pidanud kordagi hinge kinni hoidma, kui vaatasin, kuidas õpilased mööda maja ja majast väljas nendega ringi liikusid. 
Ise olen QR-koode tundides kasutanud veel õpilaste rühmadesse jagamiseks, selleks, et teha www.padlet.com-is rühmatööd (QR-koodis oli link Padleti seinale ja klassi peale oli kokku 4 erinevat seina). Lisaks veel mõistatuste teema juures ning loodusõpetuses küsimuste ja vastuste kokkupanemises. Töö QR-koodidega nõuab küll aega (ettevalmistus + tunnis kuluv aeg), kuid on seda väärt, sest õpilastele väga meeldib neid sisse skännida. Ning kui teha sellist asja kord kuu või paari jooksul, siis ei teki ka tüdimust. Head katsetamist :)

Monday, April 15, 2013

Programmeerimine iPADidega (GAG)

Gustav Adolfi Gümnaasiumis õpetatakse matemaatikatunni raames programmeerimist. On olemas ka appe, mille abil programmeerimist õpetada. Täpsem kirjeldus appidest ja kasutusjuhendid on järgmisel veebilehele: http://progeipad.weebly.com/.

5.b klassiga katsetasime ka juhendeid, kasutades programmi Daisy the Dinosaur. Tunni käik:
 1. Programmi tutvustusvideo vaatamine http://youtu.be/3xt-tbZqhtY.
 2. Programmiga tutvumine Challenge Mode abil.
 3. Ülesannete lahendamine. Ekraanil näidati videot, kus dinosaurus oli pandud liikuma. Õpilased vaatasid videot ja pidid oma iPADis dinosauruse samamoodi liikuma panema. Käsud kirjutati ka vihikusse üles. Kui esimestel valmis oli, siis anti käega märku. Suuliselt kirjeldati lahendust.
 4. Tunni lõpus võisid õpilased ise ülesandeid välja mõelda.
Esimesed katsetused muusikatunnis (GAG)

Muusikaõpetuse appe oleme iPADidesse palju laadinud ja nüüd on aeg katsetama hakata. See on muusikaõpetajatele täitsa uus maailm ja põnevust on palju. Hea on muusikatundides kasutada ka kõrvaklappe, et iga õpilane saaks ise harjutada.Praegu oleme katsetanud erinevaid stsenaariumeid.
 1. Muusikaõpetaja Moonika Tooming lasi esimeses tunnis õpilastel katsetada erinevaid pille ja välja valida oma lemmik. Tund läks väga hästi ja innustunud olid ka need õpilased, kellele muidu muusikaõpetuse tund väga ei meeldi.
 2. Muusikaõpetaja Ly Tammerik valis välja apid, mida 2. klassiga katsetada. Alguses tutvustas ta appi ja siis palus õpilastel proovida kõrvaklappidega. Seejärel prooviti mängida ühes rütmis. Ridade kaupa said õpilased esitada oma versiooni teistele. Tunni lõpuks proovisime kokku panna erinevatest pillidest orkestri ja mängida. Väga hästi välja ei tulnud, aga proovime veel.
 3. Muusikaõpetaja Ly Tammerik katsetas 8. klassi õpilastega appe. Alguses tutvustati viisijuppi, mida mängima peab. Seejärel moodustati rühmad ja iga rühm proovis koos erinevate pillidega seda viisi mängida.
Esimestel tundide tuli ette ka päris palju probleeme:
 • Apid on erineva valjususe astmega. Mõni pill kõlab valjemalt kui teine.
 • Teadmisi, kuidas appe kasutada, ei ole. Kõike peab katsetama.
 • Mõni iPAD keeldus mõne apiga heli tegemast.

Tuesday, April 2, 2013

Muusikaappide otsmineMuusikaappe on iPADi jaoks väga palju. Kuidas aga leida see sobivaim? Selleks korraldasid Gustav Adolfi Gümnaasiumi muusikaõpetajad koos 10. klassi õpilasega, kes teeb uurimistööd selle kohta, töötoa. Enne kohtumist otsisid kõik appe ja siis kohtumisel katsetati erinevad apid läbi, et leida sobivaimad. Tänaseks on kõik sobivad apid lisatud ka iPADidesse ning muusikaõppimine võib alata. Selleks, et õpilased saaksid ka vabal ajal harjutada, tõime mõned iPADid arvutiklassi, kus neid saab vahetundideks ja pärastlõunaks laenata, et harjutada.

Muusikaappide nimekirja leiate siit: https://docs.google.com/a/gag.ee/document/pub?id=1krD5Wcyx04eg1caNvM4KCpCQGHGK3ZniC05KTpt3oDE

Monday, March 25, 2013

Morfo Booth inglise keele tunnis

Kuna koolivaheajal oli koolitus, kus õppisime kasutama palju toredaid appe, siis otsustasin kohe veerandi alguses proovida Morfo Booth appi. Meil olid eelmise veerandi lõpus teemaks kuulsused ja nüüd tegi iga õpilane oma kuulsusest ühe väikese video. Kahel õpilasel oli kaasas ka oma vahend (iPhone ja iPAD). Nemad tõmbasid endale alla Morfo api, mis on tasuta ja millel oli natuke vähem võimalusi. Näiteks ei saanud panna nii palju efekte ja lugeda pikka teksti.
Kasutasin iPADe tunni teises pooles ja õpilastel jäi aega video tegemiseks umbes 20 minutit. Umbes pooled õpilased jõudsid valmis. Teistel läks piltide otsimise ja teksti pealelugemisega rohkem aega. Õpilastele tegutsemine meeldis.


Apple Lighthouse koolitus Gustav Adolfi Gümnaasiumis

21. ja 22. märtsil toimus Gustav Adolfi Gümnaasiumis Apple Lighthouse koolitus. Lisaks GAGi õpetajatele osalesid õpetajad ka Tartu Erakoolist, Tarvastu Gümnaasiumist, Tallinna 21. Koolist ja Tabasalu Ühisgümnaasumist. Koolitajaks oli Neil Emery (Apple Distinguished Educator, Education Mentor and Professional Development Consultant) Inglismaalt.

Koolituse konspekt: https://docs.google.com/document/d/1dpceMTHh1_VBOpCkU9U7N14gV2m0uqIF0AgsTxy3U5k/edit?usp=sharing

Kava:

21. märts 2013
9.00 – 9.10     Apple koolis Gustav Adolfi Gümnaasiumi näitel (Ingrid Maadvere)
9.10 – 11.10    Multimeediaprojektid kasutades appe SafariPages, MapsPhotosVolcanoes (Britannica Kids), Book CreatorMorfobooth (Full Version)Puppet Pals HD (Directors Pass)iCab Mobil (Neil Emery)
11.10 – 11.30  Vaheaeg
11.30 -13.00   Rühmatööprojektid kasutades appe ShowbieBook CreatorMap TracePhotos, Safari, Explain Everything, My Script Calculator, Numbers, iMovie (Neil Emery)
13.00 – 14.00 Lõunapaus
14.00 - 16.00 Rühmatööprojektid kasutades appe KeynoteSPARKvueNumbersSloproiMovie (Neil Emery) 

22. märts 2013
9.00 – 11.10    Õppematerjalide loomine programmiga iBooks Author (Neil Emery) 
11.10 – 11.30 Vaheaeg 
11.30 -13.00   Õppematerjalide loomine programmiga iBooks Author (Neil Emery) 
13.00 – 14.00  Lõunapaus
14.00 - 16.00 Õppematerjalide loomine programmiga iBooks Author (Neil Emery)

Friday, March 15, 2013

iMotioniga 5. klassi kirjanduse tunnis

Katsetasime 5. klassi õpilastega rakendust iMotion HD. Aega oli neil 1 tund ja selle ajaga tegid nad rühmades väikese animatsiooni. Enne tegutsema asumist vaadati ära videojuhend, moodustati rühmad ja töö algas. Teema võisid ise valida, samuti kasutatavad abivahendid. Klipid tehti kasutades paberit-pliiatseid, plastiliini ning iPadi. Õpilased ei vajanud mingit eraldi juhendamist: said ise kõigega hakkama. Pärast laadisime valmis tööd õpetaja arvutisse ning vaatasime koos suurelt ekraanilt, mis välja tuli. Lisan siia ühe katsetöö. Arvestades, et aeg oli napp, oli tulemus päris hea. Kindlasti teeme edaspidi pikema projekti selle rakendusega.

Thursday, March 14, 2013

Rühmatöö 1.klassi matemaatika tunnis

iPade on väga mõnus ksutada matemaatikas kinnistamiseks ja harjutamiseks ning loogika arendamiseks, sest nendeks tegevusteks sobivaid vabavaralisi rakendusi on palju. Seetõttu olen 1. klassi lastega neid just matemaatikatunnis palju kasutanud. See on üks osa tunnist ca 15 minutit.
Ühel päeval olid aga pooled iPadid teise aineõpetaja tunnis ja meile jagus neid vaid poole klassi jagu. Proovisime siis teha nendega rühmatööd. Valisin rakendused ja siis lapsed lahendasid kõigepealt matemaatilisi ülesandeid kordamööda ja siis korraga üksteist toetades ja teiste paaridega võisteldes. Tore oli näha, et koostöö toimis kenasti ja reeglitest peeti ka kinni: kui pidid eraldi lahendama, siis lahendasid ja kui pidid koos tegema, siis tegid. Siis katsetasime ka kiiruse ja tähelepanumängu PickUp Sticks, kus lapsed pidid kordamööda tikke korjama ja teiste paaridega võistlema. Silmad särasid ja kõik toimis.
Kuna esimesel korral õnnestus selline paaris töötamine kenasti, siis olen seda kasutanud nüüd päris mitmel korral. Lastele meeldib ning samas areneb ka nende oskus teisega arvestada ja koostööd teha.

Eelkoolis iPadiga

Tegime tunni eelkooli lastega. Kuna oli veerandilõputund, siis oli tund segu kõigest: lõimitud olid eesti keel, loodusõpetus, matemaatika, kunstiõpetus.
Päris mitmed lapsed olid juba tahvelarvutiga tegutsenud st mänginud. Õppimine selle vahendiga tundus neile kohe põnev ja huvi ja aktiivsus püsis tunni lõpuni.
Tunni algul kasutasime rakendust Magnetic ABC, millega lapsed kirjutasid TERE ja oma NIME. Emakeelepäevale mõeldes kirjutati veel nende meelest ilusaid eestikeelseid sõnu, aastaaegu ja mõistatuste lahendusi.
Kuna mõistatused olid seotud loomadega, siis järgmiseks valisime rakenduse Shape Puzzle, kus sai lihtsamaid loomapuslesid kokku panna. Iga tehtud pildi järel tegid lapsed küki (kehakultuuripaus) ja kui esimene laps sai viienda looma valmis, jätkasime matemaatikaga. Nine in One sisaldab erinevaid just eelkoolile sobivaid tegevusi. Selles tunnis lapsed arvutasid ja otsisid tulnukaid ning panid kokku pilte (tangram).
Kui tund lõppes, siis lapsed ütlesid, et küll oli tore nii õppida! Kui vanemad küsisid, et kas täna mängisite tahvelarvutitega, oli kuulda vastuseid: "Ei mänginud, õppisime! Ja see oli tore!"
Eelkooli õpetajate sõnul olid selles tunnis väga aktiivsed ja püüdlikud ka need lapsed, kes muidu nii rõõmsalt õppida ei taha. Oli näha, et selles vanuses laste jaoks muudab see vahend kindlasti õppimise mängulisemaks ja meeldivamaks tegevuseks!

Tuesday, March 12, 2013

3. klass õpib korrutustabelit

Gustav Adolfi 3.a klass kasutas iPADe selleks, et korrata korrutamist. Esimest korda kasutasime wifiseadet ning see andis võimaluse alustada tundi pranglimisega. iPADil ei ole pranglida väga mugav, sest vastust ei saa kiiresti sisestada ning seetõttu võib tekkida palju vigu. Hea on kasutada seda raskemate tasemete harjutamiseks, kus enamus aega kulub mõtlemisele.

Kuna tunni eesmärgiks oli korrata korrutustabelit, siis valisime apid, mis lubavad seda teha. Tegevus algas sellega, et kirjutasin api nime tahvlile. Õpilased leidsid selle üles ja avasid. Siis näitasin klassi ees, kuidas seadetest määrata, et toimuks ainult korrutamine. Vajadusel õpilased abistasid üksteist. Iga mängu tegime 2 korda läbi. Kiiremad jõudsid rohkemgi.

Korrutamise harjutamiseks kasutasime järgnevaid appe:
 • MathDrills Lite
 • Math Trainer (Seda appi kasutasime paaristööna. Ei töötanud küll võimalus Play vs, aga kuna tehteid näidatakse kahekaupa, siis pinginaabrid tegid seda mängu kordamööda ühes iPADis. See lisas väikese võistlusmomendi tundi.)
 • MathKid
Tunni lõpetasime nuputamisega. Kõik pidid lahendama ära apiga Puzzle ühes ülesandes kaks rida. Seal on vaja nihutada klotse, et panna arvud ritta. Kõik sellega hakkama ei saanud. Nutikamad jõudsid aga peaaegu lõpuni. Tunni lõpus võis iga laps valida, millist nuputamise ülesannet ta teha tahab.

Sunday, March 3, 2013

iPadide mitmevõistlus


Sügisest on ka Tarvastu Gümnaasiumi õpilastel kasutada klassijagu iPad-e. Õppetundides on innovaatilised töövahendid aktiivses kasutuses. Õpilased on osavad ja põnevil.
Lisaks tavalisele tundides kasutamisele korraldasime veebruaris I – VI klassidele iPad-i mitmevõistluse.
Võistlus koosnes kolmest osast:
Matemaatika: kasutasime appe INNERFOX, AUM ADDITION, MATHBOARD ja KRUISTAFELS. Võistlus käis ikka kiiruse ja õigete tulemuste peale.
Puzzle: kasutasime appi
KIDS PUZZLE. Kõigil  oli vaja kokku panna üks ja sama  pilt, puzzletükkide arv oli klassiti erinev. Kiireim sai võitjaks.
Joonistamine: kasutasime appi DOODLE BUDDY. Võimalik oli valida kolme erineva talvise taustapildi vahel, millele hakkasid lapsed lisa joonistama, kasutades oma fantaasiat ja api erinevaid võimalusi.
Osavamad selgitasime välja klasside kaupa. 

Wednesday, February 27, 2013

iMotion HD api kasutamine


iMotion HD app võimaldab teha animatsioone (timelaps ja stop-motion). Animatsioon sobib igasse kooliastmesse ja igasse tundi.
Juhend api kasutamiseks:

Tuesday, February 26, 2013

M-õpe GAGis

Ettekanne Tartu Kutsehariduskeskuse koolituskursusele "Nutitelefonide ja tahvelarvutite kasutamine õppetöös". Koolitaja Ragnar Õun.

iPADide laadimine

iPADide haldamiseks on olemas erinevaid võimalusi. GAGis oli meil kuni tänaseni iPADide hoidmiseks riiulid ja laadimisjuhtmed moodustasid kunstilise sasipuntra. Nüüd saime kolm laadimiskappi, mis teeb iPADide hoidmise, laadimise ja installeerimise mugavamaks. Lisaks sellele on hea, etiPADid ei ole enam üksteise peal.Monday, February 25, 2013

Esimene GAGis loodud juhend apile

Katri Mirski lõi Free GPS api eestikeelse juhendi oma õppematerjali tarvis. Õppematerjal ise asub aadressil: http://katrimope.wordpress.com/

Wednesday, February 6, 2013

BYOD tund 5. klassiga

Hoiame koolis iPADe algklasside majas, mis tähendab seda, et päris aeganõudev on neid tuua üheks tunniks peamaja 4. korrusele, et inglise keele tundi anda. Otsustasin minna seda teed, et paluda õpilastel oma seadmed kaasa võtta (BYOD - bring your own device). Olin näinud, et päris paljudel on olemas tahvelarvuti või nutitelefon. Igaks juhuks oli mul ka kaks kooli iPADi kaasa võetud.  Tunni alguses vaatasime seadmed üle ja Apple tooteid oli 3: üks iPAD ja kaks nutitelefoni. Nendega ei olnud tunnis ka probleeme. Kõiks ühinesid wifiga ja töötasid hästi. Üldiselt tundus, et tahvelarvuti oli sellise tunni jaoks mugavam lahendus. Telefoni oli natuke ebamugav sisestada tähti.

Pikem tunnikirjeldus: http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/2013/02/minu-esimene-byod-tund.html

Tuesday, January 29, 2013

Inglise keele tund 3. klassis

4. klass kasutas iPADe inglise keele tunnis. Tunnis oli kolm õpetajat. Lisaks minule olid kohal kaks inglise keele õpetajat Hille Tamkivi ja Kaja Belials, kes olid inglise keele grupid ühendanud. Kuna paljud inglise keele apid on heliga, siis kasutasime ka kõrvaklappe. Kõrvaklappidega tehnilisi probleem polnud, mõni laps ei osanud neid küll õigesse auku panna, aga kui asi paigas, siis kõik töötas. Kõrvaklappide kasutamise korral peab kindlasti enne tunni algust kokku leppima reeglid. Kui õpetaja räägib, siis kõrvaklappe peas ei ole. Hea on lasta ka iPAD kinni panna, sest siis tõesti kuulatakse.

Esimene app oli Balloons, mis võimaldab õppida värvuseid, numbreid ja loomi. App on lihtne ja kõik said hakkama. Huvitav oli see, et osa õpilastest võttis seda kui võistlust ja üritasid võimalikult kiiresti kõik ära teha. Neile pidi selgitama, et tegemist on õppimisega ja kiirus siin ei loe.

Järgmisena uurisime appi Find & Learn. Alguses näitasime, mida teha ja siis alustasid lapsed tööd. Selle api abil õpitakse loomi. Alguses on õppimine ja siis tuleb loom teiste hulgast ära tunda. Selle apiga oli mõnes iPADis probleeme. Millegipärast oli näha ainult osa loomast. Aitas see kui app lõplikult sulgeda (Kui Kodu nuppu alla hoida, siis ilmuvad alla ribale kõik avatud apid. Sealt on võimalik neid ükshaaval keelumärgist sulgeda) ja uuesti avada.

Edasi läksime juba lausete juurde. Selleks kasutasime appi Baby Carrot. Seal loetakse ette kestvas olevikus lauseid ja õpilased peavad klõpsama vastaval pildil. Palusime õpilastel hääldada järgi lauseid. Seda pidi neile ka meelde tuletama.

Tunni teise poole tuletasime meelde spellimist.
Can you spell your name?
Can you spell your favourite animal?
Can you spell your favourte colour?
Oma nime spellimine tuli õpilastel meelde, aga loomade ja värvustega oli probleeme. Appi tuli app ABC Song, kus alguses lauldi tähestiku laul ning seejärel said õpilased tähel klõpsates kuulata, kuidas seda spellitakse. Andsime õpilastele aega harjutada. Mõned õpilased tegid paberile või vihikusse märkmeid. Lõpuks pidid õpilased tegema helisalvestuse Hokusai apiga. Huvitaval kombel mõnes iPADis see app ei käivitunud. Siis palusime õpilastel teha helisalvestus kahepeale. Poole klassist saatsime koridori salvestama, sest kõrvalistujad oleks muidu seganud. Helisalvestusi kuulata ei jõudnud, enne sai tund läbi. Õpilastele tund meeldis.